Novedades editoriales

Catalogue of works published in 2015 :

Catalogue publications 2015

Catalogue of works published in 2014 (B&M and B&M Llevant):

Catalogue publications 2014


 

Carlos Perón Cano (*1976)

Cuarteto de cuerda nº 5

Obra compuesta en 2006. Consta de un solo movimiento y es de lenguaje atonal. Cuarteto de gran destreza técnica y métrica, explora tanto la técnica instrumental como la búsqueda de colores, teniendo una gran profusión del contrapunto. Su duración aproximada es de 10 minutos.

Cuarteto de cuerda nº5 (Quartet de corda núm. 5)

Obra composta l’any 2006. Consta d’un sol moviment i és de llenguatge atonal. Quartet de gran destresa tècnica i mètrica, explora tant la tècnica instrumental com la recerca de colors, presentant una gran profusió del contrapunt. La seva durada aproximada és de 10 minuts.

Cuarteto de cuerda nº5 (String quartet No. 5)

This work was composed in 2006. It consists of a single movement with atonal language. The quartet is of great technical and metric skill, exploring both instrumental technique and a search for colors, with a profusion of counterpoint. It lasts for approximately 10 minutes.

 Cuarteto de cuerda nº5

PeronC.Cuarteto_corda_5

 


 

Salvador Brotons, Brass Quintet Concerto

Salvador Brotons

Brass Quintet Concerto, per a quintet de metall i piano (també en versió per a banda simfònica)

Fruit d’un encàrrec de l’Spanish Brass Luur Metalls per a ser estrenat al Festival d’Alzira (juliol de 2014), el Brass Quintet Concerto fou originalment escrit en versió per a quintet de metall i piano. L’orquestració, tot i l’autor ja la tenia en ment, fou feta posteriorment.

La força dels cinc metalls és tan impressionant que sempre és un repte el seu encaix-balanç contra un piano-orquestra. Per motius de contrast sonor, a l’orquestració no hi consta cap instrument de metall.

El concert està dividit en tres moviments contrastants. El primer és una forma Sonata, substituint la secció del Desenvolupament per una part central de 5 curtes cadenzas a càrrec dels solistes sense trencar mai la continuïtat de l’obra. Tota la primera part es compon de diversos petits temes que són presentats i desenvolupats tot seguit. Cada tema té la seva personalitat pròpia (de color i caràcter) i és presentat per diferents instruments. La Reexposició és força diferent a nivell d’instrumentació, a la manera quasi d’una variació. El tempo és ràpid i destaquen els diàlegs entre els solistes i el piano-orquestra.

El segon moviment contrasta pel tempo relaxat i harmònic. El ritme de sicilià convida a la contemplació i serenor del tema principal presentat pel piano i després per la trompeta. El trombó introdueix una segona part més agitada rítmicament que en la seva culminació ens durà a la tornada del tema brillantment orquestrat. Una distensió progressiva torna a l’ambient plàcid de l’inici ara interpretat pel trombó amb sordina “hamon”.

El darrer moviment és un Presto amb dos temes molt contrastants i fàcilment detectables. El primer molt ràpid i lleuger és eminentment virtuosístic presentat per les dues trompetes en alternança. El segon tema és molt líric i expansiu cantat per la trompa sota un teixit molt harmònic. En la seva repetició, aquí a càrrec del piano, s’arriba a un primer clímax sonor. Després d’un curt desenvolupament, la música reexposa canviada per arribar a una curta Coda especialment brillant i ràpida.

 

Brass Quintet Concerto, para quinteto de metal y piano (también en versión para banda sinfónica)

Fruto de un encargo del Spanish Brass Luur Metalls para ser estrenada en el Festival de Alzira (julio de 2014), Brass Quintet Concerto fue escrita originalmente en la versión para quinteto de metal y piano. La orquestación, que el autor ya tenía en mente desde el inicio, se escribió posteriormente.

La fuerza de los cinco metales es tan impresionante que siempre es un reto conseguir su encaje-balance contra un piano-orquesta. Por razones de contraste sonoro, en la orquestación no hay ningún instrumento de metal.

El concierto está dividido en tres movimientos contrastantes. El primero es una forma Sonata, sustituyendo la sección del Desarrollo por una parte central de 5 breves cadenzas a cargo de los solistas, sin romper la continuidad de la obra. Toda la primera parte está compuesta por pequeños temas que son presentados y desarrollados a seguidamente. Cada tema tiene su personalidad propia (de color y carácter) y está presentado por diferentes instrumentos. La Reexposición es muy diferente a nivel de instrumentación, siendo casi como una variación. El tempo es rápido y hay que destacar los diálogos entre los solistas y el piano-orquesta.

El segundo movimiento contrasta por el tempo relajado y harmónico. El ritmo de siciliano invita a la contemplación i a la serenidad del tema principal, presentado por el piano y después por la trompeta. El trombón introduce una segunda parte más agitada rítmicamente que en su culminación nos llevará al retorno del tema brillantemente orquestado. Una distensión progresiva nos devuelve al ambiente plácido del inicio, interpretado ahora por el trombón con sordina “hamon”.

El último movimiento es un Presto con dos temas muy contrastantes y fácilmente detectables. El primero muy rápido y ligero es eminentemente virtuosístico presentado por las dos trompetas de forma alternada. El segundo tema es muy lírico y expansivo, cantado por la trompa bajo un tejido muy harmónico. En su repetición, aquí a cargo del piano, se llega a un primer clímax sonoro. Después de un corto desarrollo, la música reexpone cambiada para llegar a una breve Coda especialmente brillante y rápida.

 

Brass Quintet Concerto, for brass quintet and piano (there is also a version for symphonic band)

Commissioned by the Spanish Brass Luur Metalls to be premiered in Alzira Festival (July 2014), the Brass Quintet Concerto was originally written for brass quintet and piano. The orchestration, which the author had in mind from the beginning, was written later.

The strength of the five brass instruments is so impressive that it is always a challenge to achieve its fit-balance against a piano-orchestra. For reasons of sound contrast, in the orchestration there are no brass instruments.

The concerto is divided into three contrasting movements. The first is in sonata form, replacing the Development section with a central part of 5 short cadenzas by the soloists, without breaking the continuity of the work. The whole first part consists of small themes which are presented and then developed. Each theme has its own personality (color and character) and is presented by different instruments. The recapitulation is very different in instrumentation, being almost like a variation. The tempo is fast with notable dialogues between the soloists and the piano-orchestra.

The second movement contrasts for its relaxed and harmonious tempo. The Sicilian rhythm brings contemplation and serenity to the main theme, introduced by the piano and then the trumpet. The trombone introduces a more rhythmically agitated second part second which, in its climax, takes us back to the theme brilliantly orchestrated. The music relaxes progressively and brings us back to the placid environment of the beginning, now played by the trombone with a “hamon” mute.

The last movement is a Presto with two very contrasting and easily detectable themes. The first, very fast and light, is highly virtuoso and is presented by the two trumpets alternately. The second theme is very lyrical and expansive, played by the horn within a very harmonic texture. In its repetition, here led by the piano, a first sound climax is reached. After a short development, there is a changed re-exposition that leads to a short Coda which is especially bright and fast.

BrotS.Brass_Quintet_ConcPIANO